ОБЩИ УСЛОВИЯ


НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

СКЛЮЧВАН ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН – www.а2plus.tech

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между търговеца - “Алфа 2 Плюс” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър и РЮЛНЦ с ЕИК-115950372, ид. рег. № по ЗДДС BG115950372, със седалище, адрес на управление и място на осъществяване на търговска дейността: гр.Пловдив, р-н Централен, ул.”Бунтовнишка” №7, тел.032 240510; адрес на електронна поща за кореспонденция и упражняване на права на потребители и на субекти на лични данни:; от една страна, като търговец - продавач и от друга страна юридически или физически лица - потребители, като купувач, ползващи електронния магазин на търговеца, базиран на уеб страница www.a2plus.tech, по повод предлагането чрез същия магазин за покупко-продажба на индивидуализирани стоки от разстояние и сключването, изпълнението му в рамките на Република България, и прекратяването на тези договори с предмет - същите стоки.

Тези общи условия, след тяхното приемане, по начина установен в тях, обвързват всички лица: гости – посетители на посочената уеб страница, ползващи посочения електронен магазин, както и лицата, които са регистрирали профил в същата страница.

Дефиниции

Изброените думи и изрази, използвани в настоящите Общи условия ще имат следното значение:

 • Търговец/Продавач – “Алфа 2 Плюс” ЕООД, вписано в Търговски регистър и РЮЛНЦ с ЕИК-115950372, ид. рег. № по ЗДДС BG115950372, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н Централен, ул.”Бунтовнишка” №7, тел.032 240510, адрес на електронна поща за кореспонденция и упражняване на право на отказ, жалби, рекламации и упражняване на права на субекти на лични данни: office@a2plus.tech ;
 • Електронен магазин – е уеб страницата /домейн/ www.a2plus.tech и нейните поддомейни.
 • Потребител/и – е/са единствено физическо/и лице/а, което/които използва/т електронния магазин на търговеца.
 • Поръчка – е извършено от страна на физическо лице или фирма - юридическо лице изявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, чрез предоставен от търговеца интерфейс в електронния магазин, с предмет покупка на определени – предлагани от търговеца и избрани за закупуване от поръчващия стоки, с определeни: наименование, опаковка и други характеристики, продажна цена, със задължение за заплащане на крайната цена на стоката/стоките – предмет на заявената поръчка и съобразно предлагания от търговеца и избрания от поръчващия начин за заплащане на същата, както и мястото на получаване на стоката – предмет на поръчката, както и лицето, което следва да получи стоката/стоките предмет на съответната поръчка;
 • Стока - стоки – стока/стоки визуализирана/и и предлагана/и за продажба от страна на търговеца чрез електронния магазин;
 • Продажна цена на стоката – е цената за единична бройка, в съответната опаковка на производителя, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност;
 • Цена на Доставка – са разноските по доставянето на Стоките до потребителя, с включен данък върху добавената стойност;
 • Крайна цена на Поръчката – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката;
 • Профил - е част в електронния магазин, съдържаща информация за регистрирания ползвател на електронния магазин, предоставена от него при регистрацията му;
 • Лични данни - са лични данни по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни;

Надзорни органи и алтернативно разрешаване на спорове:

Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб страница: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт:www.cpdp.bg
 • Европейска он-лайн платформата за разрешаване на спорове (платформа ОРС) на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Търговецът продава и извършва доставка на Стоки от разстояние на поръчващия чрез електронния магазин след изрично изявление - поръчка от страна на поръчващия, генерирано чрез съответния интерфейс в електронния магазин, състоящо се от електронно изявление за закупуване/поръчване за доставяне на избрани от поръчващия определени стоки, предлагани за продажба от разстояние, от страна търговеца, които избрани стоки се добавят от потребителя във виртуална пазарска количка, чрез натискане на бутон “купи” и завършване и изпращане на поръчката към търговеца, чрез натискане на бутон “поръчай” със задължение за плащане на крайна цена.

Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената стока, цената на доставката и съответно крайната цена на поръчката по начина и в сроковете посочени в настоящите общи условия.

Търговецът, след потвърждаване на направената поръчка, се задължава да достави стоката на лицето посочено в поръчката, като получател на стоката/стоките, в срок от 1/един/ до 3 /три/ дни, считано от потвърждаване на поръчката и в мястото, посочено в съответната поръчка.

II.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Пазаруването на предлаганите от търговеца стоки, чрез електронния магазин, може да се извършва валидно от напълно дееспособни лица – фирми юридически лица или физически лица – потребители, като двете групи лица могат да бъдат гости на уеб страницата на електронни магазин или такива лица - регистрирали профил в последната.

При пазаруване от страна на лице – гост на уеб страницата, същият добавя избраните от него стоки във “виртуална пазарска количка” чрез натискане на бутон “купи” поотделно за всеки избран артикул, с което избраните артикули в количката се запазват за период от 30 дни. За да закупи избраните стоки и да изпрати поръчката към търговеца, поръчващият следва да попълни по елктронен път определена информация, чрез продоставения за това интерфейс на уеб страницата на търговеца, която информация включва и лични данни, а именно: собствено име, презиме и фамилия на поръчващия; адрес; валиден адрес на електронна поща; телефон; място на доставка на поръчаната стока; получател на поръчаните стока/стоки; избор на предлаганите от търговеца начини на плащане да крайната цена на поръчката; допълнителни бележки към поръчката;

За да завърши поръчката и да я изпрати към търговеца лицето – гост следва да натисне активен бутон “поръчай” с информация за задължение за плащане на крайна цена.

С извършване на интеарктивното действие - натискане на посочените бутони “купи” или “поръчай”, поръчващият заявява съгласие с настоящите общи условия и тяхното безусловно приемане и се задължава да заплати на търговеца крайната цена на стоката/стоките – предмет на конкретната поръчка.

Пазаруването, чрез поредицата от описаните интерактивни действия, може да бъде извършено и от регистрирано в електронния магазин лице, посредством регистриране на негов профил и достъп – влизане в електронния магазин през същия регистриран профил. За да бъде регистриран и използван профил, лицето следва да предостави и попълни по електронен път, определена информация, която може да съдържа и лични данни. След извършване на регистрация, съответното лице има достъп до профила си, съответно функционалонстите за пазаруване в електронния магазин, чрез последователно въвеждане на адрес на електронна поща и парола, и натискане на активен бутон “вход”. На своята уеб страница търговецът може да осигури и възможност за бърз достъп до съответния потребителски профил и чрез платформите на трети страни, като например Facebook и Google+, като за това потребителят следва да натисне съответния активен бутон, свързан със съответната платформа. Приемането на настоящите общи условия от лица, регистрирали профил в електронния магазин се извършва по гореописания начин с натискане на посочените интерактивни бутони.

III. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

В електронния магазин, всяка една предлагана от търговеца и фотографски визуализирана стока в съответната опаковка на съответния производител, е с посочена конкретна продажна цена, както и информация за основните характеристики на същата стока, целяща подпомагането на относително информирания потребител за формирането на избора му да закупи стоката от разстояние, или да не закупи същата. Всички цени на стоките обвързват търговеца от момента на публикуването им, като последният си запазва правото да ги променя по всяко време едностранно без предупреждение. Търговецът не може да променя продажната цена на стока – предмет на направена от потребителя поръчка, или потвърдена от доставчика поръчка. Дължимата крайната цена на поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини, съгласно заявения избор от потребителя при генериране и изпращане на поръчката:

 • Чрез наложен платеж – заплащането на крайната цена се извършва в момента на доставката на стоката, когато куриерът посети посочения от потребителя адрес за доставка и предаде стоката на поръчващия или на лице - посочено от последния при генериране на поръчката. Крайната цена на пъръчката се предава на куриера.
 • Чрез банков превод по сметка на търговеца с IBAN - BG65UBBS81551004590036

Задължението за заплащане на крайната цена на поръчката, възниква за потребителя от момента на натискане на активен бутон “поръчай” със задължение за заплащане на крайна цена” и потвърждаване на поръчката от страна на търговеца.

Договорът за продажба от разстояние с предмет – поръчаните от потребителя стоки се счита сключен и обвързва търговеца от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на последния. За целта търговецът изпраща до поръчалия изрично електронно съобщение чрез електронна поща до адреса посочен в изпратената поръчка, съдържащо информацията по закон, както и изявление в смисъл, че направената от потребителя поръчка с предмет избраните от последния стоки срещу заплащане на определената от търговеца крайна цена, е приета под съответния номер за изпълнение от страна на последния.

За избягване на всякакви спорове, поръчващия приема, че търговецът ще бъде обвързан с направените от първия поръчки, само ако последният е потвърдил тези поръчки по реда описан в предходната алинея.

Търговецът ще счита за валидна всяка една поръчка, извършена от лице - гост на уеб страницата или от регистриран ползвател, чрез регистриран профил в електронния магазин, като извършена от името и за сметка на фирмата - юридическото лице или физическото лице, чийто идентификационни данни са попълнени при генериране и завършване на поръчката, съответно при регистрация на профила, независимо дали конкретната поръчка е заявена/генерирана чрез електронния магазин лично от същото лице или негов законен или упълномощен представител или от друго лице без преставителна власт. Във всеки случай правата и задълженията ще възникнат за посоченото в поръчката юридическо или физическо лице – потребител, чиито данни са посочени като поръчващ или като получател на стоката/стоките.

IV. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИ - ПРАВО НА ОТКАЗ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ. ПРАВО НА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА. ПРАВО НА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Този раздел от настоящите общи условия, респективно посочените права на потребителите, са приложими само в отношенията между търговеца и физически лица – потребители, които сключват договори от разстояние чрез електронния магазин при настоящите общи условия и не се прилагат за поръчки, в които като поръчващ или получател на поръчаната/ите стока/и е посочена фирма - юридическо лице.

Право на отказ от поръчката – сключения договор от разстояние

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице – посочено в поръчката, различно от превозвача или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

Във връзка с правото на отказ, търговецът публикува следната информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, както следва:

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14дни.

Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата на посочения по-горе адрес или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на посочения по-горе адрес на електронна поща. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител - по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа: Ако се откажете от сключения договор от разстояние, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за извършената Ви доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума съобразно използвания от вас начин на плащане на цената или съобразно вашите инструкции и желание: по банков път, чрез наложен платеж, чрез плащане на каса - в брой; Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно, или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне, във вид и състоянието, в което са ви изпратени от нас, без повредена опаковка на производителя и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките или пълното им обезценяване вследствие на изпробването им и/или употребата им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите тук.

Правото на отказ се погасява и няма да бъде уважено от търговеца в някой от следните случаи:

 1. опаковката, стоката на производителя, в която стоката е изпратена към поръчващия, е нарушена или повредена;
 2. правото на отказ е упражнено след посочения 14 дневен срок;
 3. в изрично предвидените по закон случаи;

Право на рекламация. Право на намаляване на цената. Право на разваляне на договора.

Когато закупените от разстояние стоки не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора и на обективните изисквания за съответствие, потребителят има право:

 1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 2. да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. да развали договора.

В случаите на основателна рекламация потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2. значимостта на несъответствието, и
 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

Търговецът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези изброени по-горе.

Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената, или да развали договора за продажба, в следните случаи:

 1. търговецът не е извършил ремонт или замяна на стоката, съгласно посоченото по-горе, или търговецът е отказал да приведе стоката в съответствие;
 2. появи се несъответствие, въпреки предприетите от търговеца действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие;
 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената, или разваляне на договора за продажба, или
 4. търговецът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че няма няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

Замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

Замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

Когато несъответствието се отстранява чрез замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват. Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване, или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката, освен в случаите посочени по-горе, са изцяло за сметка на поръчващия. Поръчващият поема разходите за връщането на стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането. При връщане на стоката свързано с право на отказ, рекламация или разваляне на договора от разстояние, поръчващият следва да изпрати същата обратно на търговеца на адресът, на който същият осъществява дейността си. До момента на обратното предаване на стоката от страна на поръчващия на търговеца, рискът от случайното и погиване или повреждане на същите се носи изцяло от поръчващия.

V. УВУДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Търговецът в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, уведомява субектите на лични данни, че ще извършва обработване на лични данни, за свои легитимни цели и с цел статистически анализ и маркетинг.

Освен това търговецът ще извършва и обработване на лични данни, чрез автоматизирани технологии в това число и “бисквитки”, с цел анализ на уеб трафика в електронния магазин; осигуряване на функционалностите на електронния магазин и сигурността на връзката и услугата при ползване на последния от страна на потребителя.

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни – предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на търговеца, действащ като администратор; достъпът на трети лица – “получатели” до личните данни, обработвани от търговеца; последицата от непредоставянето им на доставчика от страна на потребителя; трансферирането им към страна извън Европейкия съюз; техническите и организационни мерки за защита на личните данни, предприети от търговеца, както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, вижте Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките, последните публикувани надлежно на уеб страницата на електронния магазин.

С приемането на настоящите общи условия по начина посочен в тях, субектът на лични данни приема и посочената Политика за защита на личните данни.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на възникнали спорове във връзка със сключването, изпълнението или прекратяването на договорите за покупко-продажба от разстояние чрез електронния магазин на търговеца, страните ще положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд, съгласно подсъдността определена в приложимия Граждански процесуален кодекс.

Алтернативно, страните могат да уредят възникналите помежду им спорове, чрез посочените в преамбюла - платформата ОРС или пред съответната Обща помирителна комисия към КЗП по адреса на потребителя или адреса на управление на търговеца.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.

Търговецът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения и актуалната им редакция своевременно в срок от 7 /седем/ дни от дата на приемането им от страна на компетентния орган на търговеца. Освен това, по отношение на потребители вече регистрирали в електронния магазин профили, търговецът е длъжен в посочения 7 /седем/ дневен срок да уведоми същите по подходящ начин за извършените изменения на посочения от тях телефон или електронна поща, или адрес за кореспонденция.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите Общи условия са утвърдени от управителя и едноличен собственик на търговеца на дата 03.01.2024 г., и са публикувани в електронния магазин на дата 04.01.2024г.